Informace o zpracování osobních údajů společností  DS Holding a.s.

Správce:
DS Holding a.s.
IČ: 02467445
se sídlem Libštát 169, 512 03 
e-mail objednavky@dslogistic.cz (dále jen „Správce“) 

kontaktní údaje na Správce (jeho zástupce) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):
e-mail: mewald@dslogistic.cz
tel.: 737 218 056


Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL <https://eur-lex.europa.eu>.

Tímto Vás informujeme, že za účely: reakce na Vaši poptávku včetně vytvoření nabídky a s tímto související komunikace, a to včetně odborných doporučení, případných Vašich právních jednání navazujících na Vaši poptávku či s ní souvisejících, bude Správce zpracovávat následující Vaše osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednávce, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.
 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

Dovolujeme si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:
 • za jakými účely,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.uoou.cz>.

Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL <https://www.uoou.cz>.

dne 7.6.2021 v Libštátu