INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) účinného ode dne 25. května 2018 Vás jako UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ informujeme o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Cílem tohoto dokumentu je informovat uchazeče o zaměstnání o tom, jaké osobní údaje bude společnost DS Holding a.s. IČ: 02467445, DIČ: CZ02467445, se sídlem Libštát 310, 512 03 Libštát, zpracovávat.

Naše společnost, u které se ucházíte o zaměstnání je po dobu do uzavření pracovněprávního vztahu správcem Vašich osobních údajů jako jejího uchazeče o zaměstnání (dále jen správce), které od Vás získal při posuzování možnosti sjednání pracovněprávního vztahu. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu.

Účel zpracování: zjištění možnosti sjednání pracovněprávního vztahu (za účelem náboru).

Právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce na získání a posouzení osobních údajů uchazeče o zaměstnání k rozhodnutí o sjednání pracovněprávního vztahu (příprava smluvního vztahu).

Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, titul, údaje o kvalifikaci (vzdělání), údaje o předchozí pracovní nebo obdobné praxi, předepsané údaje o zdravotním stavu (vstupní lékařská prohlídka), kontaktní údaje (e-mailová adresa soukromá, telefonní číslo soukromé). Osobní údaje jsou poskytnuty formou vyplnění osobního dotazníku.

Příjemci osobních údajů: získané osobní údaje budou poskytnuty pouze poskytovateli pracovnělékařských služeb (zdravotnickému zařízení) pro provedení vstupní lékařské prohlídky.

Doba uložení osobních údajů: trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici, po dobu sjednávání pracovněprávního vztahu, případně na základě souhlasu po dobu ujednanou, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

Vaše práva jako subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu a právo vznést námitku proti zpracování.

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Další informace o zpracování
Jako správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování. Ke zpracování osobních údajů nepoužíváme zpracovatele. Zpracování osobních údajů je u nás jako správce upraveno vnitřním předpisem.

V případě ponechání si osobních údajů (osobního dotazníku) pro možné budoucí sjednání pracovněprávního vztahu

Posláním životopisu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů

Účel zpracování:
budoucí možné sjednání pracovněprávního vztahu (za účelem náboru).
Právní důvod zpracování: Váš souhlas se získáním a použitím osobních údajů uchazeče o zaměstnání k rozhodnutí správce o sjednání budoucího možného pracovněprávního vztahu.
Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, titul, údaje o kvalifikaci (vzdělání), údaje o předchozí pracovní nebo obdobné praxi, předepsané údaje o zdravotním stavu (vstupní lékařská prohlídka), kontaktní údaje (e-mailová adresa soukromá, telefonní číslo soukromé).
Příjemci osobních údajů: získané osobní údaje nebudou poskytnuty žádnému příjemci
Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání souhlasu, nejdéle však do uplynutí jednoho roku

Vaše práva jako subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu a právo vznést námitku proti zpracování.

Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

Další informace o zpracování
Jako správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování. Ke zpracování osobních údajů nepoužíváme zpracovatele. Zpracování osobních údajů je u nás upraveno vnitřním předpisem.