První kolo senáží

Dne 28. května jsme dokončili první kolo senáží. Celkem se nám podařilo vyrobit 2385 t senáže z trvalých travních porostů a 470 t
z víceletých plodin na orné půdě.